Menu

Chung tay đoàn kết, nâng tầm tinh hoa dân tộc

Thời thế mới là Tuấn kiệt.

Thích ứng thời cuộc, là phải Thực tế hóa tư duy với Hiện tại.

Vượt trên sự Chỉ trích bới vết đấu đá, chính là Không ngừng nâng cao kiến thức và chuyên nghiệp huấn luyện.

Sinh tồn và thời gian Các con sâu sẽ tự biến mất.

Chỉ có tự cường nhiệt huyết, và cùng nhau đoàn kết, thật sự chân thành…Cộng đồng Tinh hoa dân tộc sẽ Phát triển và mang lại niềm tin cũng như lợi ích cho mọi người.

Ỷ lại sự hô hào vô cảm, cờ hoa bề ngoài lấp lánh, là Ngược lại với Tư duy Tiến bộ của cả Thế giới.

Nhìn rộng ra ngoài bầu trời rộng lớn để tư tưởng thoát khỏi cái vung cá nhân, cùng nối vòng tay lớn, Cộng đồng mới Thực sự gắn kết.

Võ sư Trần Giang

© namkinhnoiquyen2016