Menu

Trực tiếp giảng dạy : Trưởng Tràng – Đỗ Mạnh Trường – Long Phi Thiên Phó tràng – Nguyễn Anh Đức – Kim Long Hí Thủy ...
Võ đường Nam Kinh Nội Quyền chùa Trung Kính Thượng do võ sư Trần Giang sáng lâp cùng 3 đệ tử đầu tiên góp công gây dựng Phúc - Giáng...
© namkinhnoiquyen2016