Menu

Trăm hoa đua nở? Một hoa một hương?

Tà phái, chính tông, đủ loại khắp nơi nơi ?Vui hay Buồn? (Khí công, Võ thuật cổ…).

Nở rộ nhiều, chứng tỏ mọi người đã nhận ra tầm quan trọng, nâng cao chất lượng Cs.

Không còn thiếu thông tin và kiến thức như xưa, những gì thật sự Chất lượng và hữu ích, theo thời gian sẽ Phát triển.

Lạc hậu thời cuộc, và không chất lượng, Diệt vong.

Nhận xét bằng sự hiểu biết và So sánh, nhìn thẳng vào Tu vi của Sư phụ và chất lượng Môn sinh, Khách quan hơn mọi Huyền thoại, cũng như tuyên truyền bằng lời nói gia phả nọ kia.

Thời nay, đạo tâm Phải giữ, nhưng rõ ràng, và công bằng, khi dạy kiến thức.

 

Sư phụ TRẦN GIANG

Nam Kinh Nội Quyền

Môn phái của sự hợp nhất

© namkinhnoiquyen2016